April 12 2021

Hanuman Jayanti

hanuman jayanti-hindu festival

2021 Hanuman Jayanti Date and Time for the UK

Hanuman Jayanti in the UK – on Monday, April 26, 2021
Purnima Tithi Begins – 08:14 AM on Apr 26, 2021
Purnima Tithi Ends – 04:31 AM on Apr 27, 2021

Hanuman Jayanti is one of the important spring Hindu festivals that celebrate to honor the birth of the Hindu God Hanuman. It is celebrated on full moon day during Chaitra month. Devotees observe Hanuman Jayanti during different times of the year according to their regional beliefs and the type of calendar being followed. We can get more knowledge about lord Hanumanji’s life events with the help of a Hindu priest Ketul Joshi in the UK. Some brief knowledge about the Hanuman Puja Vidhi, Hanuman Mantra,  Hanuman Aarti, and Hanuman Chalisa is as following.

Hanuman, an ardent and universal devotee of Lord Rama and Sita himself, is also known as Anjaneya as his mother’s name was Devi Anjani. He is also known as pavan Putra Hanuman. It is believed that Hanuman was born at Sunrise. On Hanuman Jayanti day temples start spiritual discourses at dawn before Sunrise and stop it after Sunrise. Lord Hanuman is also worshipped for the strength and the courage which He bestows on His devotees. Generally. Devotees do special Hindu puja on Saturday for Hanumanji with the help of a Hindu priest. Some devotees keep function on this day called “Sunderkand” and some go to the temple of lord hanuman on this day.

Hanuman Puja Vidhi

Hindu priest Ketul Joshi provides Hanuman Puja Vidhi which is observed during Hanuman Jayanti and other occasions related to Lord Hanuman. The given Puja Vidhi includes all sixteen steps which are part of Shodashopachara (षोडशोपचार) Hanuman Puja Vidhi.

1. Sankalpa (सङ्कल्प)
Lord Hanuman Puja should begin with the Sankalpa. For that one should clean the right-hand palm by taking water into it through five-vessel (पञ्च-पात्र). After that one should take freshwater, Akshata, flowers, etc. into a cleaned right-hand palm and read following Sankalpa Mantra. After reading the Sankalpa Mantra water should be dropped at the ground.

2. Avahana (आवाहन)
After taking Sankalpa, one should chant the following Mantra in front of the Murti, by showing Avahan Mudra (Avahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).
Shrihanamatah Prana Iha Prana Hanumato Jiva Iha Sthitah
Sarvendrayani, Vanmanastvakchakshurjihvaghrana Panipadapayupasthani
Hanumata Ihagatya Sukham Chiram Tishthantu Swaha।
Shrirama Charanabhyonayugalasthira Manasam।
Avahayami Varadam Hanumantam Bhishtadam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Avahanam Samarpayami॥

3. Dhyana (ध्यान)
Dhyana should be done in front of the already installed Lord Hanuman statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on Lord Hanuman.
Karnikara Suvarnabham Varnaniyam Gunottamam।
Arnavollanghnodyuktam Turna Dhyayami Marutim॥
॥Om Shri Hanumate Namah Dhyanam Samarpayami॥

4. Asana (आसन)
After meditation of Lord Hanuman, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer a seat to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Navaratnamayam Divyam Chaturasramanuttamam।
Sauvarnamasanam Tubhyam Kalpaye Kapi Nayaka॥
॥Om Shri Hanumate Namah Asanam Samarpayami॥

5. Padya (पाद्य)
After offering a seat to Lord Hanuman offer Him water to wash the feet while chanting following Mantra.
Suvarnakalashanitam Sushthu Vasitamadarat।
Padayoh Padyamanagham Prati Grihana Prasida Me॥
॥Om Shri Hanumate Namah Padyam Samarpayami॥

6. Arghya (अर्घ्य)
After Padya offering, offer water to Lord Hanuman for head Abhishekam while chanting following Mantra.
Kusumakshatasammishram Grihyatam Kapi Pungava।
Dasyami Te Anjani Putra Svamarghya Ratnasamyutam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Arghyam Samarpayami॥

7. Achamana (आचमन)
After Arghya offering, offer water to Lord Hanuman for Achamana (water for sipping) while chanting following Mantra.
Maharakshasadarpaghna Suradhipasupujita।
Vimalam Shamalaghna Tvam Grihanachamaniyakam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Achamanam Samarpayami॥

8. Snana Mantra (स्नान मन्त्र)
Panchamrita Snanam (पञ्चामृत स्नानम्)
After Achamana, now give a bath with Panchamrita (the mixture of milk, curd, honey, Ghee, and sugar) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Madhvajyakshiradadhibhih Sagudairmantrasamyutaih।
Panchamrita Prithaka Snanaih Sinchami Tvam Kapishwarah॥
॥Om Shri Hanumate Namah Panchamrita Snanam Samarpayami॥Shuddhodaka Snanam (शुद्धोदक स्नानम्)
After Panchamrita Snanam, now give a bath with pure water (Gangajal) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Suvarnakalashanataigangadisaridudbhavah।
Shuddhodakaih Kapisha Tvamabhishinchami Marute॥
॥Om Shri Hanumate Namah Shuddhodaka Snanam Samarpayami॥

9. Maunji Mekhala (मौञ्जी मेखला)
After the Snana offering, offer Maunji Mekhala (the girdle of Munja grass) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Grathitam Navabhi Ratnairmekhalam Trigunikritam।
Maunjim Bhunjamayim Pitam Grihana Pavanatmaja॥
॥Om Shri Hanumate Namah Maunji Mekhala Samarpayami॥

10. Katisutra and Kaupina (कटिसूत्र एवं कौपीन)
After Maunji Mekhala offering, now offer Katisutra (sacred belts around the waist) and Kaupina (loincloth) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Katisutram Grihanedam Kaupinam Brahmacharinah।
Kausheyam Kapishardula Haridraktam Sumangalam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Katisutram and Kaupinam Samarpayami॥

11. Uttariya (उत्तरीय)
After Katisutra and Kaupina offering, now offer clothes for upper body parts to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Pitambaram Suvarnabhamuttariyarthameva Cha।
Dasyami Janaki Pranatranakarana Grihyatam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Uttariyam Samarpayami॥

12. Yajnopavita (यज्ञोपवीत)
After Uttariya offering, offer Yajnopavita to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Shrautasmartadi Kartrinam Sangopanga Phala Pradam।
Yajnopavitamanagham Dharayanilanandana॥
॥Om Shri Hanumate Namah Yajnopavitam Samarpayami॥

13. Gandha (गन्ध)
After Yajnopavita’s offering, offer scent to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Divya Karpura Samyuktam Mriganabhi Samanvitam।
Sakumkumam Pitagandham Lalate Dharaya Prabho॥
॥Om Shri Hanumate Namah Gandham Samarpayami॥

14. Akshata (अक्षत)
After Gandha’s offering, offer Akshata (unbroken rice) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Haridraktanakshatanstvam Kumkuma Dravyamishritan।
Dharaya Shri Gandha Madhye Shubha Shobhana Vriddhaye॥
॥Om Shri Hanumate Namah Akshatan Samarpayami॥

15. Pushpa (पुष्प)
After Akshata’s offering, offer flowers to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Nilotpalaih Kokanadaih Kahlaraih Kamalairapi।
Kumudaih Pundari Kaistvam Pujayami Kapishwarah॥
Mallika Jati Pushpaishcha Patalaih Kutajairapi।
Ketaki Bakulaishchutaih Punnagairnagakesaraih॥
Champakaih Shatapatraishcha Karavirairmanoharaih।
Pujye Tvam Kapi Shreshtha Savilvai Tulasidalaih॥
॥Om Shri Hanumate Namah Pushpani Samarpayami॥

16. Granthi Puja (ग्रन्थि पूजा)
Now perform Granthi Puja (to prepare a sacred thread for Doraka by making thirteen knots) while chanting following Mantra(s).
Anjani Sunave Namah, Prathama Granthim Pujayami।
Hanumate Namah, Dwitiya Granthim Pujayami।
Vayuputraya Namah, Tritiya Granthim Pujayami।
Mahabalaya Namah, Chaturtha Granthim Pujayami।
Rameshtaya Namah, Panchama Granthim Pujayami।
Phalguna Sakhaya Namah, Shashthama Granthim Pujayami।
Pingakshaya Namah, Saptama Granthim Pujayami।
Amita Vikramaya Namah, Ashtama Granthim Pujayami।
Sita Shoka Vinashanaya Namah, Navama Granthim Pujayami।
Kapishwaraya Namah, Dashama Granthim Pujayami।
Lakshmana Prana Datre Namah, Ekadasha Granthim Pujayami।
Dashagrivadarpaghnaya Namah, Dwadasha Granthim Pujayami।
Bhavishyadbrahmane Namah, Trayodasha Granthim Pujayami।

17. Anga Puja (अङ्ग पूजा)
Now worship those Gods who are body parts of Lord Hanuman itself. For that take Gandha, Akshata, and Pushpa in the left hand and leave them near to Lord Hanuman statue with the right hand while chanting following Mantra(s).
Hanumate Namah, Padau Pujayami।
Sugriva Sakhaya Namah, Gulphau Pujayami।
Angada Mitraya Namah, Janghe Pujayami।
Ramadasaya Namah, Uru Pujayami।
Akshaghnaya Namah, Katim Pujayami।
Lanka Dahanaya Namah, Balam Pujayami।
Ramamanidaya Namah, Nabhim Pujayami।
Sagarollanghanaya Namah, Madhyam Pujayami।
Lanka Mardanaya Namah, Keshavalim Pujayami।
Sanjivanihartre Namah, Stanau Pujayami।
Saumitrapranadaya Namah, Vakshah Pujayami।
Kunthita Dasha Kanthaya Namah, Kantham Pujayami।
Ramabhisheka Karine Namah, Hastau Pujayami।
Mantrarachita Ramayanaya Namah, Vaktram Pujayami।
Prasannadavadanaya Namah, Vadanam Pujayami।
Pinganetraya Namah, Netre Pujayami।
Shruti Paragaya Namah, Shrutim Pujayami।
Urdhvapundradharine Namah, Kapolam Pujayami।
Manikanthamaline Namah, Shirah Pujayami।
Sarvabhishta Pradaya Namah, Sarvangam Pujayami।

18. Dhupam (धूपं)
Now offer Dhupa to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Divyam Saguggulam Sajyam Dashangam Savahnikam।
Grihana Marute Dhupam Supriyam Ghranatarpanam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Dhupamaghrapayami॥

19. Deepam (दीपं)
Now offer Deep to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Ghrita Puritamujjvalam Sitasuryasamaprabham।
Atulam Tava Dasyami Vrata Purtye Sudipakam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Deepam Darshayami॥

20. Naivedya (नैवेद्य)
Now offer Naivedya to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Sashakapupasupadyapayasani Cha Yatvatah।
Sakshira Dadhi Sajyam Cha Sapupam Ghritapachitam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Naivedyam Nivedayami॥

21. Paniya (पानीय)
Now offer pure water to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Godavari Jalam Shuddham Swarna Patrahritam Priyam।
Paniyam Pavanodbhutam Swikuru Tvam Dayanidhe॥
॥Om Shri Hanumate Namah Paniyam Samarpayami॥

22. Uttaraposhana (उत्तरापोषण)
Now offer water to Lord Hanuman for Uttaraposhana (ritual of Achamana and thanksgiving to Anna-Datta) while chanting following Mantra.
Aposhanam Namasteastu Paparashi Trinanalam।
Krishnaveni Jalenaiva Kurushva Pavanatmaja॥
॥Om Shri Hanumate Namah Uttaraposhanam Samarpayami॥

23. Hasta Prakshalana (हस्त प्रक्षालन)
Now offer water to Lord Hanuman for the washing of hands while chanting following Mantra.
Diwakara Sutanita Jalena Sprisha Gandhina।
Hastaprakshalanarthaya Swikurushva Dayanidhe॥
॥Om Shri Hanumate Namah Hastau Prakshalayitum Jalam Samarpayami॥

24. Shuddha Achamaniyam (शुद्ध आचमनीयं)
Now offer Gangajal or pure water to Lord Hanuman for Achamana while chanting following Mantra.
Raghuvirapada Nyasasthira Manasa Marute।
Kaveri Jala Purnena Swikurvachamaniyakam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Shuddha Achamaniyam Jalam Samarpayami॥25. Suvarna Pushpa (सुवर्ण पुष्प)
Now offer gold color or yellow flowers to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Vayuputra Namastubhyam Pushpam Sauvarnakam Priyam।
Pujayishyami Te Murdhina Navaratna Samujjvalam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Suvarna Pushpam Samarpayami॥

26. Tambula (ताम्बूल)
Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Tambulamanagha Swamin Prayatnena Prakalpitam।
Avalokya Nityam Te Purato Rachitam Maya॥
॥Om Shri Hanumate Namah Tambulam Samarpayami॥

27. Nirajana/Aarti (नीराजन/आरती)
After Tambula Samarpan, perform Lord Hanuman Aarti after chanting following Mantra.
Shatakotimaharatna Divyasadratna Patrake।
Nirajana Midam Drishteratithi Kuru Marute॥
॥Om Shri Hanumate Namah Nirajanam Samarpayami॥

28. Pushpanjali (पुष्पाञ्जलि)
Now offer Pushpanjali to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Murdhanam Divo Aratim Prithivya Vaishvanaramrita Ajatamagnim।
Kavim Samrajamatithim Jananama Sanna Patram Janayanta Devah॥
॥Om Shri Hanumate Namah Pushpanjali Samarpayami॥

29. Pradakshina (प्रदक्षिणा)
Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Lord Hanuman) with flowers while chanting following Mantra.
Papoaham Papakarmaham Papatma Paapa Sambhavah।
Trahimam Pundarikaksha Sarva Paapa Haro Bhavah॥
॥Om Shri Hanumate Namah Pradakshinam Samarpayami॥

30. Namaskara (नमस्कार)
Now pay homage to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Namasteastu Mahavira Namaste Vayunandanah।
Vilokya Kripaya Nityam Trahimam Bhakta Vatsalah॥
॥Om Shri Hanumate Namah Namaskaram Samarpayami॥

31. Doraka Grahana (दोरक ग्रहण)
Now devotee should accept the Dorak (the sacred thread prepared during Granthi Puja) and tie it to the right hand while chanting following Mantra.
Ye Putra Pautradi Samasta Bhagyam Vanchhati Vayostanayan Prapujya।
Trayodashagranthiyutam Tadamkavadhnanti Haste Varadora Sutram॥
॥Om Shri Hanumate Namah Doraka Grahanam Karomi॥

32. Purvadora-Kottarana (पूर्वदोर-कोत्तारण)
After Dorak Grahanam, perform the ritual of Purvadora-Kottarana while chanting following Mantra.
Anjani Garbha Sambhuta Ramakaryartha Sambhavah।
Varadorakrita Bhasa Raksha Mam Prativatsaram॥
॥Om Shri Hanumate Namah Purvadorakamuttarayami॥

33. Prarthana (प्रार्थना)
Now pray to Lord Hanuman while chanting following Mantra.
Anena Bhagwan Karya Pratipadaka Vigrahah।
Hanuman Prinito Bhutva Prarthito Hridi Tishtatu॥
॥Om Shri Hanumate Namah Prarthanam Karomi॥
34. Vayana Dana (वायन दान)
Now offer Vayana (sweets, etc.) while chanting following Mantra.
Yasya Smritya Cha Namottaya Tayo Yajnakriyadishu।
Nyunam Sampurnatam Yati Sadyo Vande Tamachyutam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Vayanam Dadami॥

35. Vayana Grahana (वायन ग्रहण)
The following Mantra should be chanted while accepting the offered Vayana.
Dadati Pratigrahnati Hanumaneva Nah Swayam।
Vratasyasya Cha Purtyartham Prati Grahnatu Vayanam॥
॥Om Shri Hanumate Namah Vayanam Pratigrahyami॥

Hanuman Mantras

Devotees chant Hanuman Mantra to seek His blessings. Some of Lord Hanuman Mantras are very popular as these Mantras are considered highly effective.

1. Hanuman Moola Mantra
ॐ श्री हनुमते नमः॥
Om Shri Hanumate Namah॥

2. Hanuman Gayatri Mantra
ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि।
तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्॥
Om Anjaneyaya Vidmahe Vayuputraya Dhimahi।
Tanno Hanumat Prachodayat॥

3. Manojavam Marutatulyavegam Mantra
मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम्।
वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणम् प्रपद्ये॥
Manojavam Marutatulyavegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham।
Vatatmajam Vanarayuthamukhyam Shriramadutam Sharanam Prapadye॥

Aartis of Lord Hanuman

Aarti Kije Hanuman Lala Ki is one of the most famous Aartis of Lord Hanuman. This famous Aarti of Lord Hanuman is recited on most occasions related to Lord Hanuman.
Aarti Kije Hanuman Lala Ki।Dusht Dalan Ragunath Kala Ki॥
Jake Bal Se Girivar Kaanpe।Rog Dosh Ja Ke Nikat Na Jhaanke॥
Anjani Putra Maha Baldaaee।Santan Ke Prabhu Sada Sahai॥
De Beera Raghunath Pathaaye।Lanka Jaari Siya Sudhi Laaye॥
Lanka So Kot Samundra-Si Khai।Jaat Pavan Sut Baar Na Lai॥
Lanka Jaari Asur Sanhare।Siyaramji Ke Kaaj Sanvare॥
Lakshman Moorchhit Pade Sakaare।Aani Sajeevan Pran Ubaare॥
Paithi Pataal Tori Jam-kaare।Ahiravan Ke Bhuja Ukhaare॥
Baayen Bhuja Asur Dal Mare।Daahine Bhuja Santjan Tare॥
Sur Nar Muni Aarti Utare।Jai Jai Jai Hanuman Uchaare॥
Kanchan Thaar Kapoor Lau Chhaai।Aarti Karat Anjana Maai॥
Jo Hanumanji Ki Aarti Gaave।Basi Baikunth Param Pad Pave॥

Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa is a devotional song based on Lord Hanuman as the model devotee. It is a poem written by Goswami Tulsidas in the Awadhi language. The word Chalisa is derived from Chalis in Hindi, which means 40, as the Hanuman Chalisa has 40 verses. Devotees of Lord Hanuman can also check Hanuman Chalisa with translation which is provided in the English language.

॥ Doha ॥
Shri Guru Charan Saroj Raj,Nij manu Mukuru Sudhaari।
Barnau Raghubar Bimal Jasu,Jo Daayeku Phal Chaari॥
Buddhiheen Tanu Jaanike,Sumirau Pavan-Kumaar।
Bal Buddhi Bidya Dehu Mohi,Harahu Kales Bikaar॥

॥ Chaupai ॥
Jai Hanuman Gyaan Gun Sagar।Jai Kapis Teehun Lok Ujagar॥
Ram Doot Atulit Bal Dhama।Anjani-Putra Pavansut Nama॥
Mahabir Bikram Bajrangi।Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi॥
Kanchan Baran Biraaj Subesa।Kaanan Kundal Kunchit Kesa॥
Haath Bajra Aau Dhwaja Biraaje।Kaandhe Moonj Janeu Saaje॥
Sankar Suvan Kesarinandan।Tej Prataap Maha Jag Bandan॥
Bidyabaan Guni Ati Chaatur।Ram Kaaj Karibe Ko Aatur॥
Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiya।Ram Lakhan Sita Man Basiya॥
Sukshma Roop Dhari Siyahin Dikhawa।Bikat Roop Dhari Lanka Jarawa॥
Bheem Roop Dhari Asur Sanhaare।Ramchandra Ke Kaaj Sanwaare॥
Laaye Sajivan Lakhan Jiyaaye।Shri Raghubeer Harashi Ur Laaye॥
Raghupati Keenhi Bahut Badai।Tum Mum Priy Bharat Hi Sam Bhai॥
Sahas Badan Tumhro Jas Gaavein।As Kahi Shripati Kanth Lagavein॥
Sankadik Bramhadi Munisa।Narad Sarad Sahit Ahisa॥
Jam Kuber Digpaal Jahan Te।Kabi Kobid Kahi Sake Kahaan Te॥
Tum Upkaar Sugreevhin Kinha।Ram Milaaye Raajpad Dinha॥
Tumhro Mantra Vibhishan Maana।Lankeswar Bhaye Sab Jag Jana॥
Jug Sahastra Jojan Par Bhaanu।Lilyo Taahi Madhur Phal Jaanu॥
Prabhu Mudrika Meli Mukh Maahi।Jaldhi Laanghi Gaye Achraj Naahi॥
Durgam Kaaj Jagat Ke Jete।Sugam Anugraha Tumhre Tete॥
Ram Dooare Tum Rakhwaare।Hoat Na Aagya Binu Paisare॥
Sab Sukh Lahai Tumhari Sarna।Tum Rakhshak Kaahu Ko Darna॥
Aapan Tej Samharo Aapai।Teeno Lok Haank Te Kaanpen॥
Bhoot Pisaach Nikat Nahi Aave।Mahabir Jab Naam Sunave॥
Naasai Rog Harai Sab Peera।Japat Nirantar Hanumat Beera॥
Sankat Te Hanuman Chhoodave।Man Krama Bachan Dhyaan Jo Laave॥
Sab Par Raam Tapasvi Raja।Tin Ke Kaaj Sakal Tum Saaja॥
Aur Manorath Jo Koi Laave।Soi Amit Jivan Phal Paave॥
Chaaro Jug Partaap Tumhara।Hai Parsiddh Jagat Ujiyara॥
Saadhu Sant Ke Tum Rakhwaare।Asur Nikandan Ram Dulaare॥
Asht Siddhi Nau Nidhi Ke Daata।As bar Deen Janki Maata॥
Ram Rasayan Tumhre Paasa।Sada Raho Raghupati Ke Daasa॥
Tumhre Bhajan Ram Ko Paave।Janam Janam Ke Dukh Bisraave॥
Antakaal Raghubar Pur Jaayee।Jahan Janam Hari-Bhakt Kahayee॥
Aur Devta Chitt Na Dharayi।Hanumat Sei Sarb Sukh Karayi॥
Sankat Kate Mite Sab Peera।Jo Sumirai Hanumat Balbira॥
Jai Jai Jai Hanuman Gosaai।Kripa Karahun Gurudev Ki Naai॥
Jo Sat Baar Paath Kar Koi।Chhootahin Bandi Maha sukh Hoyi॥
Jo Yeh Padhe Hanuman Chalisa।Hoye Siddhi Saakhi Gaurisa॥
Tulsidas Sada Harichera।Kije Naath Hridaya Mahn Dera॥

॥ Doha ॥
Pavantanaye Sankat Haran,Mangal Moorti Roop।
Ram Lakhan Sita Sahit,Hridaya Basahu Soor Bhoop॥

Our Recent Articles

Hindu Priest Ketul Joshi-footer logo

A Family full of Love and Co-operation is Truly Heaven on Earth.
Be Good, Be Happy Be Kind.

Contact Info

Edgware, Harrow

London, United Kingdom

Certificate of Appreciation Award
certificate